al contingut a la navegació Informació de contacte

Aprovació inicial Projecte “Rehabilitació de la coberta de l’església de Sant Cristòfol de Peramea – fase 1”.

DIMECRES 14 OCTUBRE 2020

Per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària, de data 24 de setembre de 2020, es va aprovar inicialment el següent projecte:

 

- Projecte Bàsic i d’Execució per la “Rehabilitació de la coberta de l’església de Sant Cristòfol de Peramea”, redactat per Lurdes Espar Canal i Àngel Tuset Sánchez, arquitectes, en data setembre de 2020, amb un pressupost per contracte de 44.105,01 euros (IVA inclòs).

 

L’esmentat projecte es sotmet a informació pública per un termini de trenta dies a comptar de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les reclamacions i al·legacions que hom cregui convenients, d’acord amb el que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

Transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat reclamacions o al·legacions, l’acord d’aprovació inicial s’elevarà automàticament a definitiu, sense necessitat d’ulterior tràmit.

 

Es fa públic perquè se’n prengui coneixement.

 

Gerri de la Sal, 8 d’octubre de 2020.

Fitxers adjunts

Document Actions