al contingut a la navegació Informació de contacte

APROVACIO INICIAL PROJECTE "ADEQUACIÓ DE PATI INTERIOR A L'ALFOLI DE LA SAL

DIMECRES 14 OCTUBRE 2020

Per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària, de data 24 de setembre de 2020, es va aprovar inicialment el següent projecte:

 

- Projecte tècnic per ”Adequació de patí interior a l’Alfolí de la Sal”, redactat per Carlos Labrada Ruiz, arquitecte, en data setembre de 2020, amb un pressupost per contracte de 46.146,62 euros (IVA inclòs).

 

L’esmentat projecte es sotmet a informació pública per un termini de trenta dies a comptar de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les reclamacions i al·legacions que hom cregui convenients, d’acord amb el que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

Transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat reclamacions o al·legacions, l’acord d’aprovació inicial s’elevarà automàticament a definitiu, sense necessitat d’ulterior tràmit.

 

Es fa públic perquè se’n prengui coneixement.

 

Gerri de la Sal, 8 d’octubre de 2020.

 

Fitxers adjunts

Document Actions