al contingut a la navegació Informació de contacte

Canal de denúncia

El Canal de Denúncies és una eina que permet comunicar, de manera confidencial i a través d'un senzill formulari, aquelles activitats i conductes potencialment irregulars que puguin suposar un incompliment de la Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), el Codi de Conducta i/o la possible comissió d'un delicte penal.

Les comunicacions podran ser anònimes, no exigeixen la inclusió de les dades personals del denunciant, i permetran l'enviament de qualsevol dubte o consulta en matèria d'ètica i compliment. Totes les comunicacions seran rebudes i analitzades diligent, rigorosa i confidencialment per l’AJUNTAMENT DE BAIX PALLARS. En tots els casos se'ls aplicarà un protocol definit de manera detallada i basat en les millors pràctiques, amb l'objectiu de donar-los resposta i tractament ordenat.

Llegiu la normativa adjunta.

LOGO NOU AJUNTAMENT.png

NORMATIVA CANAL DE DENÚNCIES

Any 2022

En compliment del que s'estableix en l'article 24 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

Els principis de conducta per l’AJUNTAMENT DE BAIX PALLARS, d'ara endavant ENTITAT han d’establir formalment els valors, referències i normes que han de guiar el comportament de les persones físiques i jurídiques que formen part d'aquesta, així com les seves actuacions amb clients, proveïdors i col·laboradors externs. En aquest document es fa esment al Canal de Denúncies com a eina de comunicació clau a través del qual s'ha d'informar sobre els possibles fets irregulars que puguin suposar un incompliment de les Lleis i codi ètic. Addicionalment, aquest Canal de Denúncies constitueix un dels pilars del compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018 de 5 desembre de Protecció de Dades Personals i de garantia de drets digitals (LOPDGDD), implantats a l'ENTITAT per a poder transmetre les conductes o fets susceptibles de ser delicte.

I. Àmbit d'aplicació

Aquesta normativa defineix el funcionament i principis del Canal de Denúncies de l'ENTITAT i serà aplicable a totes les comunicacions enviades des d'aquesta eina per les persones que integren l'ENTITAT, així com per aquells tercers que enviïn les seves denúncies o consultes des del formulari disponible a la web corporativa a aquest efecte.

II. Objecte del Canal de Denúncies

L'objectiu del Canal de Denúncies és posar a la disposició de les persones que formen part de l'ENTITAT –i d'aquells tercers que mantenen una relació amb l'ENTITAT- una eina de fàcil accés a través de la qual és possible informar i comunicar fets irregulars relacionats amb l'ENTITAT.

 

FUNCIONAMENT DEL CANAL DE DENÚNCIES

III.I Principis rectors

Totes les comunicacions, incidències o qüestions que es remetin a través del Canal de Denúncies es tractaran respectant els següents principis:

  • Independència: les actuacions derivades de les comunicacions rebudes es gestionaran pel departament jurídic, a traves del Responsable de Protecció de Dades i el Delegat de Protecció de Dades (DPD), a fi de garantir l'autonomia en les seves gestions i decisions.

  • Objectivitat: es garantirà una anàlisi exhaustiva i completa dels fets i circumstàncies que hagin estat comunicats a través del Canal de Denúncies, evitant qualsevol tipus d'arbitrarietat en les actuacions, d'acord amb el protocol definit a aquest efecte*. La resolució de totes i cadascuna de les comunicacions rebudes quedaran sempre degudament justificades.

  • Confidencialitat: les accions que es duguin a terme es realitzaran de manera discreta i absolutament confidencial, tant en la recerca i l'anàlisi com en l'obtenció i el tractament de la informació que sigui necessària, respectant Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

  • Autoritat: L'ENTITAT estableix la competència i autoritat del departament jurídic, a traves del Responsable de Protecció de Dades i el Delegat de Protecció de Dades (DPD), per a gestionar les comunicacions enviades a través del Canal de Denúncies i executar totes les accions que siguin requerides segons el que s'estableix en el protocol de resposta del Canal de Denúncies.

  • Política anti-represàlies: en cap cas, es prendran represàlies contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus de consulta, denúncia o comunicació a través d'aquest canal, siguin fets certs o no.

 

III.II Tractament de la informació

Totes les comunicacions realitzades a través d'aquest canal seran recepcionades i analitzades, en primera instància i únicament, pel departament jurídic, a través del Responsable de la Protecció de dades i el Delegat de Protecció de Dades (DPD) de l'ENTITAT. Una vegada fet una anàlisi preliminar dels fets, iniciarà les accions i gestions oportunes d'acord al protocol definit a aquest efecte.

 

III.III Clàusula Protecció de Dades

El denunciant podrà mantenir el seu anonimat emplenant únicament les dades obligatòries necessàries per a la investigació del fet denunciat marcats amb un asterisc dins del formulari. L'ENTITAT garanteix la confidencialitat i l'anonimat dels denunciants.  

De conformitat en el que es disposa en els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i en l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. L'ENTITAT com a responsable de les dades facilitades, l'informa:

Responsable del tractament de les seves dades personals: AJUNTAMENT DE BAIX PALLARS, NIF: P2512600D, CARRER SANT SEBASTIÀ, 1 - 25590 – GERRI DE LA SAL (PALLARS SOBIRÀ - LLEIDA), Telèfon: 973 66 20 40, ajuntament@baixpallars.ddl.net

FINALITAT DEL TRACTAMENT: Recepció, gestió i emmagatzematge de denúncies.

Conservació: Les dades aportades es mantindran de forma confidencial i amb les degudes garanties i mesures de privacitat legalment exigibles. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la supressió per part de l'interessat o durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.

Destinataris: Les dades aportades seran tractades i, en cas indispensable, cedits a terceres parts interessades, assessors o autoritats públiques amb les finalitats de, recerca i esclariment dels fets denunciats, determinació de responsabilitats, implantació d'accions correctives i, si escau, interposició de les accions legals i disciplinàries exigibles davant els òrgans responsables en cada cas.

Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se al nostre domicili fiscal o a través del correu electrònic, havent-se d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.

III.IV Receptors de les comunicacions del Canal de Denúncies

Totes les comunicacions realitzades a través d'aquest canal seran recepcionades i analitzades, en primera instància i únicament, pel responsable de la Direcció de Compliment i Processos Corporatius de l'ENTITAT. Una vegada fet una anàlisi preliminar dels fets, iniciarà les accions i gestions oportunes d'acord al protocol definit a aquest efecte.

 

*Protocol de resposta del Canal de Denúncies